agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Bibliografie

 1. Vaate, B. bij de, Paalvast, P., Klink, A., 2006 Ecological status of tidal freshwater sections of some rivers in Europe Ecoconsult Report 200606: 23 pp.
 2. Klink, A., 2012. Paleo-ecologie Krw-doelen en Natuurontwikkeling. Presentatie tbv bijeenkomst platform Waterschapsecologie 3-12-2012
 3. Klink, A., 2023. Hydrobiologische inventarisatie van de wateren op Park Rosendael in 2022. Rapp. Med. HAK 160: 28 pp.
 4. Klink, A.G., 2023. KRW, rivierherstel en verdroging in de Bovenrijn. Presentatie op 22 mei 2023 in Nijmegen i.o.v. ARK
 5. Klink, A., Moller Pillot, H., Beentjes, K., 2020 Description of the llarva of Molleriella calcarella (Diptera; Chironomidae) and notes on life-cycle and biotope
 6. Klink, A.G., 2022. Archeologisch onderzoek Tholen: Nieuwlandse Dijk onderdeel kiezelalgen of diatomeeën. Rapp. Med. HAK 159: 14 pp.
 7. Klink, A.G., 2021. Invloed van stikstof op bodem- en waterkwaliteit op de Utrechtse Heuvelrug. Rapp. Med. HAK 156: 8 pp.
 8. Klink, A.G., 2020. Macrofauna in de bronnen van de Duno en Seelbeek 1977 - 2020. Rapp. Med. HAK 155: 29 pp
 9. Klink, A.G., 2020. Diatomeeën van Schelde-afzettingen in Burcht (Zwijndrecht België. Rapp. Med. HAK 154: 22 pp
 10. Klink, A.G., 2020. Buiten Ooij, vasthouden van rivierwater en effecten op de voedselketen. Rapp. Med. HAK 153: 22 pp.
 11. Klink, A., 2022. Macrofauna in de bronnen van de Seelbeek 1977 - 2021 Rapp. Med. HAK 157: 26 pp.
 12. Klink, A.G., 2020. Rol van indikator-soorten bij het achterhalen van de herkomst van het oppervlaktewater. Pilot in een ezand- en kleiput bij Lienden (Gld). Rapp. Med. HAK 150
 13. Klink, A.G., 2019. Ablabesmyia (Dansmug) in Nederland Een projectvoorstel voor taxonomisch en ecologisch onderzoek. Rapp. Med. HAK 151
 14. Klink, A.G., 2020. Archeologisch onderzoek Oud-Vossemeer (Zeeland) Onderdeel kiezelalgen of Diatomeeën. Rapp. Med. HAK 148
 15. Klink, A.G., 2019. Grift en Rode Beek (omgeving Vaassen): memo hydrobiologische inventarisatie 2019
 16. Klink, A.G., 2019. Macrofauna in de Hank bij Velp. Herhalingsmeting van de beek na herinrichting, situatie voorjaar van 2019. Rapp. Med. HAK 149
 17. Klink, A.G., 2019 Archeologisch onderzoek project Groene Dijkje (Groede, Zeeland) Onderdeel Diatomeeën Rapp. Med. HAK 148
 18. Klink, A.G., 2019. Egelbeek Vaassen: Hydrobiologische evaluatie van de uitgevoerde herstelmaatregelen in de periode 2010-2018.
 19. Klink, A.G., Moller Pillot, H., 2018. Naamlijst Nederlandse Chironomidae
 20. Liefveld, W., Dorenbosch, M., Kessel, N. van, Klink, A.G., 2017 Evaluatie pilot rivierhout. Effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016)
 21. Klink, A.G., 2018 Macrofauna in kwelmilieus van de Terassenmaas en paleo-ecologisch onderzoek in het Heulöerbroek (Nw. Bergen) Rapp. Med. HAK 144: 27 pp.
 22. Klink, A., 2014. Palmerswaard, typering van het oppervlaktewater. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. en Med. 129 project 455
 23. Klink, A.G., 2017 Bomen in rivieren 4 jaar later. Presentatie 18 mei 2017 bij bijeenkomst DT riviernlandschap OBN
 24. Klink, A.G., 2016 Macrofauna op bakenbomen in de Bedijkte Maas. De stand na 9-10 jaar
 25. Klink, A.G., 2017 KRW-proef: bomen in de Nederrijn-Lek en IJssel Evaluatie 2014-2016
 26. Klink, A.G., 2016 Drift van macrofauna in de Rijn
 27. Klink, A., 2016. KRW-proef: bomen in de Nederrijn-Lek en Ijssel. Evaluatie 2014-2015. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 139: 62 pp.
 28. Klink, A., 2015. Bomen in bevaarbare rivieren. 2 jaar na start van de pilot. Presentatie op 15 december 2015 in Lelystad
 29. Schoor, M.M., et al., 2015. Reintroduction of large woody debris in navigable rivers: a pilot study to stimulate bodiversity within safety constraints. Proc. 3d int. Conference Wood in World Rivers in press.
 30. Klink, A., 2015. DNA barcoding of midges (Diptera: Chironomidae). First episode: Building the base. Presentatie op 3 juni 2015 op DNA barcoding conference of Naturalis
 31. Klink, A., Schoor, M., Duijn, P., Rheede, H. van, 2015. Bomen in de Nederrijn-Lek en hun betekenis voor de KRW score van de macrofauna: 2014, het eerste jaar van de proef. Presentatie door A. Klink tijdens de EIS-dag op 24 januari 2015 in Leiden
 32. Klink, A., 2014. KRW-proef: Bomen in de Nederrijn-Lek. Evaluatie van het eerste onderzoeksjaar 2014. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 138: 38 pp+bijl.
 33. Klink, A., 2014. Bomen in rivieren. Een presentatie gegeven op 19 mei 2014 voor Stichting Ark
 34. Klink, A., Schoor, M., Rheede, H. van, Duijn, P., 2014. Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogeijkheden voor ecologisch herstel. De levende Natuur 115: 101-109
 35. Klink, A., 2014. Natuur(vriende)lijke oevers langs de Maas. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 131: 24 pp
 36. Klink, A., 2013. Zandput Elster Buitenwaarden. Inventarisatie 2013 en bijdrage tot een inrichtingsvisie. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 125: 20 pp
 37. Klink, A., 2013. Modern ecologisch rivierbeheer. Meelezer bij een presentatie op 5 demcember 2013 Rijkswaterstaat Dir. Oost Nederland
 38. Klink, A., 2013. Modern rivierbeheer: Ecologie. Presentatie 5 december 2013 Rijkswaterstaat Dir. Oost Nederland
 39. Klink, A., Duursema, G., 2013. Een eerste verkenning van een historisch streefbeeld voor de Overijsselse Vecht. H2O online 17 september 2013 6 pp.
 40. Klink, A., 2013 DNA barcoding, enige ervaringen met Chironomidae Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 124: 10 pp
 41. Klink, A., mmv Liefveld, W., 2013 Bomen in rivieren: ecologische betekenis. Presentatie OBN deskundigenteam rivierenlandsschap 2 juli 2013
 42. Klink, A., 2012 Klimaatpark IJssel: eerste oriëntering op de huidige waarde van de Velperwaardbeek en belangrijke factoren bij het ontwerp van het klimaatpark Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 123: 15 pp
 43. Klink, A., 2012 Egelbeek Vaassen: hydrobiologische evaluatie vande uitgevoerde herstelmaatregelen in de periode 2010-2011 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 122: 31 pp
 44. Klink, A., 2012 Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2011) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 120: 21 pp + Bijlagen
 45. Klink, A., 2012 Paleo-ecologisch onderzoek van de Overijsselse Vecht. Onderbouwing van maatregelen ten behoeve van ecologisch herstel. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 121: 56 pp + Bijlagen
 46. Klink, A., 2012. Dansmuggen. In: Eijskoot, Y., Brinkkemper, O., Ridder, T. de (red.), 2011. Vlaardingen-De Vergulde Hand-West. Onderzoek van archeologische resten van de middenbronstijd tot en met de late middeleeuwen. RCE Rapportage Archeologische Monume
 47. Klink, A., 2012. Optimalisatie KRW. Voordracht gehouden op 30 januari voor Rijkswaterstaat in Arnhem
 48. Klink, A., 2011. Oude Maasafzetting bij Keent. Een paleoecologische studie. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 119: 19 pp.
 49. Klink, A., 2011. Ecologische effecten van bomen in de Vecht. Onderzoeksjaar 2011. Vastlegging situatie september 2011. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 118: 9 pp.
 50. Klink, A., 2011. Put van Schoonhoven (Amerongse Bovenpolder). Vastlegging situatie september 2011. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 117: 13 pp.
 51. Klink, A., 2011. Macrofauna op bakenbomen in de bedijkte Maas (een tussenstand na 4-5 jaar). Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 116: 23 pp. + bijl.
 52. Klink, A., 2011. Oriënterend paleoecologisch onderzoek in de Overijsselse Vecht. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 115: 14 pp.
 53. Klink, A., 2011. Overijsselse Vecht Uilenkamp. Evaluatie inrichtingsmaatregelen op de aquatische gemeenschap 2005 - 2010. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 114: 47 pp. + bijl.
 54. Klink, A., 2011. Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2010). Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 112: 21 pp. + bijl.
 55. Klink, A., 2011 Monitoring aquatische macrofauna in de nevengeul van de Gamerense Waard (2010) Adviesburo Klink Rapp. Med. 113: 22pp + Bijl. In opdracht van Dekker van de Kamp
 56. Klink, A., 2010. Macroinvertebrates of the Seine Basin Hydrobiologisch Adviesburo Klink Rapporten en Mededelingen 108. By order of GIP Seine-Aval Rouen (Fr.)
 57. Klink, A., 2010. Recente ecologie van de Loenderveense Plas, vorming van veenslib en herstel laagveenplassen Adviesburo Klink Rapp. Med. 111: 25pp.
 58. Klink, A., 2010. Paleoecologie en KRW-referentie voor laaglandbeken. Een pilotstudie in de Lunterse Beek (thans Oude Lunterse Beek) Adviesburo Klink Rapp. Med. 104: 36 pp.
 59. Klink, A., 2010. Monitoring aquatische macrofauna in de nevengeul van de Gamerense Waard (2009). Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 110: 21 pp. + bijl.
 60. Klink, A., 2010. Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2009). Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 109: 19 pp. + bijl.
 61. Cuppen, H., Klink, A., Moller Pillot, H., 2009. The larvae of Graceus ambiguus and Sergentia near prima and their identification. Lauterbornia 67: 29-37
 62. Klink, A., 2009 Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2008) Adviesburo Klink Rap. Med. 106: 21 pp.
 63. Klink, A., 2008. Paleoecologie en KRW-referentie voor laagveenplassen. Een pilotstudie in de Loenderveensche Plas Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 95: 32 pp.
 64. Klink, A., 2008. Macrofauna in het kwelgebied van de Staverdense Beek (2007-2008); de bovenloop van de Hierdense Beek Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 102: 23 pp. + bijl.
 65. Klink, A., 2008 Opname van het fytoplankton op 18 locaties in Noordhollands Noorderkwartier (Meetnet 2006). Hydrobiol. Advieburo Klink Analyserapp. 262: 14 pp.
 66. Klink, A., 2008 Vergulde Hand vondstzone 4. Aquatische macrofauna Adviesburo Klink rap. Med. 105: 17 pp.
 67. Klink, A., 2008 Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2007) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 98: 21 pp + bijl.
 68. Klink, A., 2008 Preadvies Rivierengebied onderdeel aquatische macrofauna Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 97: 16 pp.
 69. Klink, A., 2007 Hydrobiologisch onderzoek in de wateren van het landgoed Neerijnen Adviesburo Klink Rap. Med. 93: 42 pp. + bijl.
 70. Bij de Vaate, A., Klink, A., Greijdanus-Klaas, M., Jans, L., Oosterbaan, J., Kok, F., 2007 Effects of habitat restoration on the macroinvertebrate fauna in a foreland along the River Waal. The main distributary in the Rhine delta River Res. Applic. 23: 17
 71. Klink, A., 2007 Ecologisch Onderzoek van wateren in west-Brabant. Routinematig meetnet 2006 Adviesburo Klink Rap. Med. 92: 94 pp. + bijl.
 72. Klink, A., 2007 Overijsselse Vecht Uilenkamp. Monitoring macrofauna, hogere planten en diatomeeën 2006 Adviesburo Klink Rap. Med. 99: 13 pp. + bijl.
 73. Klink, A., Suijkerbuijk, R., 2007 Onderzoek van microfyten in de waterlichamen van de Amstel- Gooi en Vechtstreek. Meetnet 2006 Adviesburo Klink Rap. Med. 91: 72 pp. + Bijl
 74. Klink, A., 2007 Archeologisch onderzoek Vergulde Hand vondstzone 7. Chironomidae of Dansmuggen Adviesburo Klink Rap. Med. 90: 13 pp.
 75. Bij de Vaate, B., Klink, A., Paalvast, P., 2007 Macrozoobentos in the Lower Seine: a survey from the perspective of the European Water Framework Directive Rapport Ecoconsult 200703: 120 pp.
 76. Klink, A., Suijkerbuijk, R., 2006 Opname van het fytoplankton in 24 wateren, waarvan er 3 beoordeeld worden volgens de KRW Adviesburo Klink Rap. Med. 100: 18 pp.
 77. Klink, A., 2006 Ecologisch onderzoek van de wateren in West-Brabant. Routinematig meetnet 2005 Adviesburo Klink Rap. Med. 88: 112 pp. + bijl.
 78. Klink, A., 2006 Macroinvertebrates of the Seine-Aval Adviesburo Klink Rap. Med. 93: 35 pp.
 79. Klink, A., 2006 Archeologisch onderzoek Vergulde Hand vondstzone 1. Chironomidae of Dansmuggen Adviesburo Klink Rap. Med. 89: 15 pp.
 80. Biro, K., Klink, A., 2005 Chironomidae (Insecta, Diptera) from Hungary 3. The pupa of Paratendipes nubilus (Meigen) Acta Zool. Acad. Sc. Hung 51(3): 181-185
 81. Klink, A., 2005 Onderzoek van fytoplankton en epifytische diatomeeën in 31 wateren van Waterschap Veluwe in 2005 Adviesburo Klink Analyserapport 168: 14 pp. + bijl.
 82. Klink, A., 2005 Overijsselse Vecht Uilenkamp. Monitoring macrofauna, libellen en diatomeeën 2005 Adviesburo Klink Analyserapport 153: 10 pp.
 83. Klink, A., 2005 Onderzoek van fytoplankton en epifytische diatomeeën in 45 wateren in de Hollandse Delta Adviesburo Klink Rap. Med. 86: 52 pp.
 84. Klink, A., 2005 Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2005) Adviesburo Klink Rap. Med. 87: 18 pp. + bijl.
 85. Klink, A., 2004 Rotterdam-Randstadrail. Macrofaunaresten van een laat meso-lithische vindplaats in het centrum van Rotterdam Adviesburo Klink Analyserapport 163: 14 pp.
 86. Peters, B., Klink, A., Kurstjens, G., 2004 Verdieping stuwpand Lith. Onderzoek naar natuureffecten en voorstellen voor mitigatie en compensatie Bureau Drift Berg en Dal 23 pp. + bijl.
 87. Klink, A., 2004 De Rivierstroommossel Unio crassus, verspreiding, levenscyclus, habitat en bedreigingen Adviesburo Klink Rap. Med. 85: 13 pp.
 88. Klink, A., Peters, B., 2004 Variabel stuwregiem in stuwpand Lith. Ecologische persectieven voor de Hemelrijkse Waard Adviesburo Klink Rap. Med. 84: 13 pp.
 89. Klink, A., 2004 Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant. Routinematig meetnet, 2003. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 82: 68 pp. + bijl.
 90. Klink, A., 2004 Nature development in the floodplains of the Dutch Rhine Adviesburo Klink Rap. Med. 76: 22 pp.
 91. Klink, A., 2004 Macrofauna analyses ten behoeve van het Waterschap Vallei en Eem. Strooomgebied Heiligenbergerbeek 2003 Adviesburo Klink Analyserapport 136: 11 pp.
 92. Klink, A., 2003 Natuurtoets rivierverruiming: verdieping stuwpand Lith. Adviesburo Klink Rap. Med. 83: 12 pp.
 93. Klink, A., 2003 Aquatische macrofauna Tiendgorzen (Haringvliet), Ruigeplaatbosch en Klein Profijt (Oude Maas) en Dombosch (Bergsche Maas) in najaar 2002 en voorjaar 2003. Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 101: 29 pp. + bijl.
 94. Klink, A., 2003 Ecologisch onderzoek Ecologisch onderzoek Bijsselsche en Hulshorster beken. Vastlegging 0-situatie voor beheers- en onderhoudsplannen Adviesburo Klink Rapp. Med. 80: 37 pp.
 95. Klink, A., 2003 Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2002) Adviesburo Klink Rapp. Med. 81: 19 pp. + bijl.
 96. Klink, A., 2002 Aquatische macrofauna Tiendgorzen (Haringvliet) mei 2002. Hydrobiol. Adviesburo Klink Analyserapport. 101: 9 pp. + bijl.
 97. Klink, A., 2002 Zandsuppletie in kribvakken in de Waal. Effecten op de macrofauna 2. Een jaar na baggeren en suppleren Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 78: 24 pp. + bijl.
 98. Klink, A., 2002 Evaluatie eco-inventarisaties Waterschap De Dommel Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 77: 23 pp.
 99. Klink, A., 2002 Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeul bij Opijnen: voorjaar 2002 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 74: 47 pp.
 100. Klink, A., 2002 Strompoldervloedbos: Opname van aquatische macrofauna in 2001. Hydrobiol. Adviesburo Klink Analyserapport 84: 13 pp.
 101. Klink, A., 2001 Zandsuppletie in kribvakken in de Waal. Effecten op de macrofauna 1. T-0 situatie Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 71: 21 pp. + bijl.
 102. Klink, A., 2001 Determineersleutel voor de larven van de in Nederland voorkomende soorten Polypedilum. Concept uitgave STOWA 2002 (06): 18 pp.
 103. Klink, A., 2001 Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard; mei 2001 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 79: 20 pp. + bijl.
 104. Greijdanus-Klaas, M., Klink, A., 2001 Macrofauna in de nevengeulen van de Gamerense Waard. Voor- en najaar 2000. Achtergrondsrapportage RIZA werkdocument 2001 205X: 21 pp.
 105. Klink, A., 2001 Veranderingen in de benthische macrofauna in het Hartelkanaal als gevolg van de opening in de Beerdam. Analyserapport Hydrobiol. Adviesburo Klink 45: 11 pp. + bijl.
 106. Klink, A., 2001 Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief in: Verdonschot, P. (red.) Beken in de 21e eeuw WEW Themanummer 20: 85-88
 107. Klink, A., 2001 Natuurontwikkeling in beekdalen. Natuurlijke processen als uitgangspunt. Vereniging Natuurmonumenten/AquaSense 35 pp.
 108. Burg, M.C. van der, Rademakers, J.G.M., Klink, A.G., 2000 Slib in de Maas, een tipje van de slibsluier opgelicht. Rapport Grontmij 44 pp.
 109. Klink, A., de la Haye, M.A.A., 2000 Inventarisatie van macrofauna in de Limburgse Maasplassen, basis voor een typologie en toekomstvisie Rapport Ecologisch Herstel Maas 34: 74 pp.
 110. Kelleher, B., Bij de Vaate, A., Swarte, M., Klink, A.G., van der Velde, G., 2000 Identification, invasion and population development of the ponto-caspian isopod Jaera istri (Veuille (Janiridae)) in the lower Rhine, the Netherlands Beaufortia 50(4): 89-94
 111. Klink, A., 2000 Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense waard; mei 2000 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 64: 25 pp. + bijl.
 112. Klink, A., 2000 Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeul bij Opijnen 2000 Rapp. en Med. Hydrobiol. Adviesburo Klink 67: 1-20 + bijl.
 113. Klink, A., 2000 Korte beschrijving an de macrofauna in 33 wateren in het beheersgebied van Zuiveringschap Limburg 16 pp.
 114. Winden, A. van, Overmars, W., Bosman, W., Klink, A., 1999 De atlantische steur. Terugkeer in de Rijn Rapport Stroming 122 pp.
 115. Klink, A., 1999 Macrofauna en macrofyten behorende bij de ecotopen van het beneden rivierengebied Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapporten en Mededelingen 62: 4 pp. + bijl.
 116. Klink, A., 1999 Inspraakreactie op startnotitie MER Lexkesveer Adviesburo Klink Rapporten en Mededelingen 62: 10 pp.
 117. Klink, A., 1999 Macrofauna in de stromende nevengeul bij Opijnen. Evaluatie over de periode 1993 - 1998 Rapport AquaSense 1253: 33 pp. + bijl.
 118. Klink, A., 1999 Ecologische effecten van verstuwing in enige Chaamse beken. Rapport AquaSense 99.1139: 30 pp. + bijl.
 119. Klink, A., 1999 Macrofauna in hoogwaterpoelen langs de Rijn. Rapport AquaSense 1349: 32 pp. + bijl.
 120. Klink, A., 1998 Dood hout, levende rivieren Nieuwe Wildernis 4: 20-23
 121. Klink, A., 1998 De Maasplassen, typologie en toekomst. Een onderzoek van macrofauna en waterplanten Rapport AquaSense 98.0971: 61 pp. + bijl.
 122. Klink, A., 1998 Verkenning ecologische kwaliteit stedelijk water in Flevoland Rapport AquaSense 98.1268: 32 pp. + bijl.
 123. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1998 Ecologische monitoring Afferdensche, Deestsche en Leeuwense Waarden en Leeuwen Rapport AquaSense 98.0928: 62 pp
 124. Klink, A., 1998 Palmerswaard: ecologische gevolgen van heet winnen van delfstoffen en de aanleg van recreatieve voorzieningen Rapport AquaSense 98.1251: 15 pp.
 125. Klink, A., 1998 Vegetatie-onderzoek van kleine wateren in de provincie Flevoland 1997 Rapport AquaSense 98.1102: 31 pp. + bijl.
 126. Klink, A., 1997 Macrofauna van de Nederrijn. Bemonstering van kribvakkken bij de lage waterstanden van januari 1997 AquaSense Rapport 1032: 18 pp.
 127. Wilhelm, W., Klink, A., 1997 Macrofauna Amerongse Bovenpolder. Inventarisatie van twee kribvakken van de Nederrijn in 1996 Rapport AquaSense 97.1066: 15 pp. + bijl.
 128. Klink, A., 1997 Macrofauna van de stromende geul bij Opijnen. Veranderingen sinds de uitvoering van een natuurvriendelijk oeverproject Rapport AquaSense 97.0884: 29 pp. + bijl.
 129. Klink, A., van Dam, H., Spink, A., 1997 Slootvegetaties bij Langbroek. Veranderingen tussen 1978 en 1996 AquaSense Rapport 97.0887: 30 pp. +bijl.
 130. Klink, A., 1997 Ecologische beoordeling van de wateren in de Rijnwaarden. Inventarisatie van de macrofauna AquaSense Rapport 97.1075: 28 pp. + bijl.
 131. Klink, A., 1996 Methodiek gehanteerd bij de "Proefsanering Nieuwe Merwede "0-situatie makrofauna Rapportage Hydrobiol. Adviesburo Klink bv 19 pp. + bijl.
 132. Klink, A., 1996 Water en Natuur in de Culemborgse Waarden Rapporten en Mededelingen HAK 61: 19 pp. + Bijl.
 133. van den Brink, F., van der Velde, G., Buijse, A., Klink, A., 1996 Biodiversity in the Lower Rhine and Meuse river-floodplains: its significance for ecological river management Neth. J.aquat. Ecology 30: 129-149
 134. Klink, A., Bij de Vaate, A., 1996 Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta:Ampharetidae) in the lower Rhine - new to the Dutch fauna Lauterbornia 25: 57-60
 135. Klink, A., Bij de Vaate, B., 1996 Macrofauna en natuurontwikkeling in de Grensmaas Natuurhistorisch Maandblad 85/6: 116-120
 136. Klink, A., 1996 Methodiek gehanteerd bij het "Nader Onderzoek Zuidrand" onderdeel macrofauna Rapportage Hydrobiol. Adviesburo Klink bv 22 pp.
 137. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1996 Macrofaunaonderzoek de Grote Bol 2. Opname 1995 (nul-situatie) Rapp. Onderzoeksgeg. Hydrob. Adv. buro Klink bv 12 pp. + bijlage
 138. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1996 Ecologische monitoring van de macrofauna in de uiterwaarden van Afferden-Deest en Leeuwen 1994-1995 Rapport Onderzoeksgegevens HAK 12 pp. + bijl.
 139. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1996 Macrofauna-onderzoek in de Breemwaard. Relatie tussen de macrofauna en de afmetingen van stagnante wateren in deuiterwaarden Rapp. en Meded. HAK 60: 31 pp. + bijl.
 140. Klink, A., 1996 De Kromme Rijn, een advies om de biotoopdiversiteit te vergroten HAK i.o.v. Het Utrechts Landschap 15 pp.
 141. Klink, A., 1995 Hydrobiologie en natuurontwikkeling in de Plassewaard Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 67: 22pp. + bijl.
 142. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1995 Biologische monitoring zoete rijkswateren - macrofauna in Brabantsche Biesbosch, Hollandsch Diep en Volkerak-Zoommeer1994 RIZA rapport BM 94.15 10 pp. + bijl.
 143. Klink, A., 1995 Klinkhout in de Grensmaas: biotoopdiversiteit en biologische zuivering Hydrobiol. Adv. Buro Klink Rapp. Med. 57: 10 pp.
 144. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1995 Ecologische ontwikkelingen in de wateren van Blauwe Kamer 1989 - 1995. Doorzicht afgenomen en inzicht toegenomen Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 58: 79 pp.
 145. Bij de Vaate, A., Klink, A., 1995 Dikerogammarus villosus Sowinsky (Crustacea: Gammaridae) a new immigrant in the Dutch part of the Lower Rhine Lauterbornia 20: 51-54
 146. Klink, A., Mulder, J., Jansen, M., Wilhelm, M., 1995 Grensmaas: Hoogwater januari 1995 en de gevolgen voor de makro-evertebraten Hydrobiol. Adv. Buro Klink Rapp. Med. 56: 14 pp. + bijl.
 147. Klink, A., 1995 Rosandepolder en Doorwerthse Waarden. Typologie van biotopen en levensgemeenschappen in uiterwaarden grenzend aan de Veluwse stuwwal. Tussenrapportage 22 pp. + bijl.
 148. Klink, A., 1995 Amerongse en Elsterwaarden Typologie van biotopen en levensgemeenschappen in uiterwaarden . Tussenrapportage 10 pp. + bijl.
 149. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1994 Biologische monitoring zoete rijkswateren - macrofauna in Brabantsche Biesbosch, Hollands Diep en Volkerak-Zoommeer 1994 RIZA RApport BM94.15: 10 pp. + bijl.
 150. Klink, A., 1994 Makro-evertebraten in de grote Nederlandse rivieren: hun diversiteit in het Zuidhollandse rivierengebied Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 51: 45 pp. + bijl.
 151. Klink, A., 1994 Makro-evertebraten in relatie tot bodemvormingsprocessen in de Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep en Dordtsche Biesbosch Hydrob. Adviesburo Klink Rapp. Med. 49: 70 pp. + bijl.
 152. Klink, A., Bij de Vaate, B., 1994 De Tisza, een ecologische referentie voor makro-evertebraten in nevengeulen langs de Rijn? Hydrobiologisch Adviesburo Klink Rapp. Med. 50: 31 pp. + bijl.
 153. Klink, A., Bij de Vaate, B., 1994 De Grensmaas en haar problemen zoals blijkt uit hydrobiologisch onderzoek aan makro-evertebraten Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 53: 62 pp. + bijl.
 154. Klink, A., Bij de Vaate, B., 1994 La Moyenne Meuse (Lotharingse Maas) als ecologische referentie voor de Grensmaas? Hydrobiologisch Adviesburo Klink Rapp. Med. 48: 32 pp.
 155. Klink, A. Bij de Vaate, A., Kerkhofs, S., 1994 Algenaangroei en slibakkumulatie op stenen in de Grensmaas Rapp. Med. Hydrobiol. Advb. Klink 46: 37 pp. + bijl.
 156. Klink, A., Jansen. M., Wilhelm, M., Mulder, J., 1994 De makro-evertebraten in de uiterwaard van Opijnen. Opname van de uitgangssituatie Hydrobiol. Adviesburo Klink Rap. Med. 54: 17 pp. + bijl.
 157. Smit. H., van der Velden, J.A., Klink, A.G., 1994 Macrozoobentic assemblages in littoral sediments in the enclosed Rhine-Meuse delta N. J. aquat. Ecol. 28(2): 199-212
 158. Klink, A., Mulder, J., Wilhelm, M., Jansen, M., 1994 De Leeuwense Waard in 1994. Opname van de aquatische makro-evertebraten voor de aanleg van een permanent meestromende nevengeul Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 55: 10 pp. + bijl.
 159. Klink, A., Bij de Vaate, A., 1994 Effecten van kunstmatige afvoerfluctuaties op de drift van makro-evertebraten in de Lotharingse Maas Hydrobiol. Advburo Klink Rapp. Med. 47: 31 pp. + bijl
 160. Van den Brink, F.W.B., Klink. A.G., van der Velde,G. 1993 Natuurontwikkeling in de uiterwaarden door verhogingrivierdynamiek? de Levende Natuur 2: 59-64
 161. Klink, A., 1993 Een Europese laaglandrivier als referentie voor het ecologische herstel van de Rijn Hydrob. Avburo Klink Rapp. Med. 44: 23 pp. + bijl.
 162. Klink, A., 1993 Natuurontwikkeling in het rivierengebied: Omgaan met onzekerheden Hydrobiol. Adv. Buro Klink Rapp. Med. 45: 9 pp.
 163. Klink, A.G., Dudok van Heel, E., 1993 Macro-evertebraten op de bodem van het Hollandsch Diep -Haringvliet Rapp. ecologisch Herstel Rijn en Maas 48: 52 pp. + bijl.
 164. Klink, A., Mulder, J., 1993 Biologische monitoring zoete rijkswateren - macrofauna in de Maas in 1992 RIZA Rapport BM93.03 8 pp. + bijl.
 165. Klink, A., Wilhelm, M, Mulder, J., Jansen, M., 1993 Biologische monitoring zoete rijkswateren - Macrofauna in Noordzeekanaal, Gooimeer, Zwarte Meer en Ketelmeer 1993 RIZA Rapport BM93.27: 11pp+ bijl
 166. Klink, A., 1993 Makro-evertebraten in het Lateraalkanaal en berging van verontreinigde baggerspecie Rapp. Med. Hydrobiol. Adviesburo Klink 40: 12 pp. + bijl.
 167. Klink, A., 1992 Palaeolimnologisch onderzoek in de bodem van het Ketelmeer Rapp. en Meded. Hydrobiol. Adviesburo Klink 43: 32 pp. + bijl.
 168. Klink, A.G., Mulder, J., 1992 Inventarisatie van de ecologische waarden in oppervlaktewateren van de provincie Flevoland Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. en Med. 41: 42 pp. + bijl.
 169. Klink, A.G., 1992 Levende rivieren. De Rijn, een broodmager ecosysteem met meer dan voldoende voedsel. Bijlage 1 bij Rapport Levende Rivieren. Studies in opdracht van het Wereld Natuur Fonds Rapport Wereld Natuur Fonds 28 pp.
 170. Klink, A.G., Mulder, J., 1992 Betekenis van plasbermen in de Overijsselse Vecht voor aquatische makro-evertebraten Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. en Med. 42: 31 pp. + bijl.
 171. Helmer, W., Klink, A., Overmars, W., Barneveld, H., 1992 Levende rivieren. Studie in opdracht van het Wereld NatuurFonds Rapport Wereld Natuur Fonds jan-28
 172. Bij de Vaate, A., Klink, A., Oosterbroek, F., 1992 The mayfly, Ephoron virgo (Olivier), back in the Dutchparts of the rivers Rhine and Meuse Hydrobiol. Bull. 25(3): 237-240
 173. Klink, A., 1991 Inventarisatie van kleine wateren op de Utrechtse Heuvelrug in verband met de staat van verzuring. Studie in opdrachtvan het Provinciaal Bestuur van Utrecht Rapp. en Meded. Hydrobiol. Adviesburo Klink 37: 23 pp. + bijl.
 174. Klink, A., 1991 Chemische en biologische inventarisatie van enige poldersloten ten behoeve van Natuurontwikkeling Rijksweg 11 Alphen-Bodegraven Rapp. en Meded. Hydrobiol. Adviesburo Klink 38: 7 pp. + bijl.
 175. Klink, A.G., 1991 Maas 1986 - 1990. Evaluatie van 5 jaar Hydrobiologisch onderzoek van makro-evertebraten Hydrobiologisch Adviesburo Klink Rapp. Med. 39: 38 pp. + bijl.
 176. Klink, A.G., Marteijn, E., Mulder, J., Bij de Vaate, 1991 Aquatische makro-evertebraten in de Duursche Waarden 1989-1991. Een beschrijving van de uitgangssituatie en de eerste veranderingen als gevolg van het Publ. Rapp. Project Ecologisch Herstel Rijn 36
 177. Van den Brink, F.W.B., Klink, A.G., 1991 Hydrobiologisch onderzoek in de uiterwaardplassen bijNeerrijnen. i.o.v. Stichting Gelders Landschap Rapport K. Univ. Nijmegen Lab. aquatische Oecol. 29 pp. + bijl.
 178. Klink, A.G., 1991 Ecologisch relevante faktoren bij het inrichten van een nevengeulenkomplex in de Rijn Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Med. 36: 29 pp. + bijl.
 179. Klink, A.G., 1990 Drift van makro-invertebraten in de Maas RWS/RIZA nota 90.071: 45 pp+bijl.
 180. Klink, A.G., 1990 Riparia riparia. Onderzoek van de faeces Hydrobiol. Advburo Klink Werkverslag 9 pp. + bijl.
 181. Klink, A.G., Cuppen, H., Awater, R.H.C.M., 1990 De meetlat. Een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland Prov. Gelderland, Dienst Milieu en Water 63 pp. + bijl.
 182. Klink, A., 1989 The Lower Rhine. Palaeoecological analysis. In: Historical change of large alluvial rivers: western Europe G.E. Petts (ed.), John Wiley & Sons Ltd. 183-201
 183. Klink, A., 1989 De bodem van de Utrechtse-Noorhollandse Vecht. Een biologische en chemische kwaliteitsopname Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 35: 19 pp. + bijl.
 184. Klink, A.G., 1988 Drift van makro-evertebraten. Een literatuuronderzoek Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 34: 20 pp.
 185. Klink, A.G., 1988 Hydrobiologisch onderzoek van de bodem van de Vecht in Noord-Holland Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 33: 21 pp. + bijl.
 186. Dickman, M., Dam, H. van, Geel, B. van, Klink, A., Wijk, A. van der 1987 Acidification of a Dutch moorland pool - a palaeolimnological study Arch. Hydrobiol 109: 377-408
 187. Klink, A.G., 1987 Hydrobiologisch onderzoek naar de effekten van een riooloverstort Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 30: 21 pp. + bijl.
 188. Klink, A.G., 1987 Voorbereidende studie naar de toepasbaarheid van palaeolimnologie als instrument om effekten van riooloverstorten vast te leggen Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 32: 5 pp. + bijl.
 189. Klink, A.G., 1987 Een prehistorisch perspektief als basis bij het formuleren van ecologische normdoelstellingen voor het zoete Nederlandse oppervlaktewater Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 31: 20 pp.
 190. Klink, A.G., 1986 Palaeolimnologisch onderzoek naar de geschiedenis van kopafwijkingen bij muggelarven in de grote Nederlandserivieren Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 25: 15 pp. + bijl.
 191. Klink, A.G., 1986 Literatuuronderzoek naar enige factoren die invloed hebben op het biologisch herstel van de Grensmaas Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 24: 26 pp. + bijl.
 192. Klink, A., 1986 Enige voorstellen inzake de meting van drift bij makro-evertebraten. Rapport 1 dec. 1986: 11 pp.
 193. Klink, A.G., 1986 Kalamiteit Basel. Samenvatting van een week biologische monitoring in de Nederrijn bij Wageningen Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 28: 4 pp.
 194. Klink, A.G., 1986 De geschiedenis van de verzuring in Nederland. Een palaeolimnologische studie naar de invloed van verzuring op levensgemeenschappen in enige zwakgebufferde wateren Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 27: 43 pp. + bijl.
 195. Van Geel, B., Klink, A.G., Pals, J.P., Wiegers, J., 1986 An upper Eemian Lake deposit from Twente, eastern Netherlands Rev. Palaeobot. Palynol. 47: 31-61
 196. Klink, A.G., 1985 Hydrobiologie van de Grensmaas. Huidig funktioneren, potenties en bedreigingen Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 15: 38 pp. + bijl.
 197. Klink, A.G., 1985 Een inventarisatie van volwassen Chironomidae bij Kampen (IJssel) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 21: 5 pp. + bijl.
 198. Klink, A.G., 1985 Palaeolimnologie en verzuring: een milieu-effekt rapportageachteraf. Een voordracht gehouden op 16 december 1985,studiedag verzuring KU Nijmegen Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 20: 7 pp. + bijl.
 199. Klink, A.G., 1985 Riooloverstort Bodegraven. 2e Interim evaluatie van het onderzoek Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 19: 4 pp. + bijl.
 200. Klink, A.G., 1985 Exuviae. De biologische kwaliteitsbeoordeling van Maas en Rijn? Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 17: 11 pp.
 201. Klink, A.G., 1985 Resten van makro-evertebraten in het sediment van het Schoonrewoerdse Wiel (Kruithofwiel) 2: 0-80 cm diep Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 16: 3 pp. + bijl.
 202. Klink, A.G., 1985 Diepe putten en geulen in het IJsselmeer en Randmeren. Resultaten van het hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd in 1984. Tabellen en een korte evaluatie Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 14: 3 pp. + bijl.
 203. Joosten, J.H.J., Klink, A.G., 1984 Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel Doct.-versl. RIN p. 1-128 + bijl.
 204. Klink, A.G., 1984 Kopafwijkingen bij Chironomidae-larven onder invloed van chemische verontreiniging 2 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 12: 5 pp. + bijl.
 205. Klink, A.G., 1984 De Maas voor en na Belgie. Een momentopname van het bestand aan insekten met aquatisch levende larven ter hoogte van beide grenzen op 25-6-1984 Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 10: 8 pp.
 206. Klink, A.G., 1984 Enige hydro(bio)logische aspekten van het natuurgebied de Oetert in het zuidelijk Peelgebied Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 8: 14 pp. + bijl.
 207. Klink, A.G., 1983 Rheotanytarsus rhenanus n.sp. A common midge of the lithorheophilic fauna in the Dutch lowland rivers (Diptera:Chironomidae) Ent. Ber. 43: 136-138
 208. Klink, A.G., 1983 Key to the Dutch larvae of Paratanytarsus Thienemann & Bause with a note on the ecology and the phylogenetic relations Medeklinker 3: 36 pp.
 209. Klink, A.G., 1983 Studie over de toepasbaarheid van palaeolimnologisch onderzoek in riviersedimenten. Een middel om biologische beoordeling van rivieren te onderbouwen? Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 7: 27 pp. + bijl.
 210. Klink, A.G., 1983 Makro-evertebraten in en langs 2 zandputten in de Randmeren (Gooimeer, Huizen en Veluwemeer, Harderwijk) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 6: 16 pp.
 211. Klink, A.G., 1983 Hydrochemische inventarisatie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart (De Oude Gooren; Gem.Stipdonk, Gebied ten ZW van Heeswijk) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 5: 34 pp.
 212. Klink, A.G., 1983 Een oriënterend palaeolimnologisch onderzoek aan de sedimenten van het Groot Huisven (N.B.) Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 4: 5 pp.
 213. Klink, A.G., 1983 Description of the larva of Parapsectra styriaca (Reiss) (Diptera: Chironomidae) Ent. Ber. 43: 177-180
 214. Klink, A.G., 1982 Het genus Micropsectra Kieffer (Diptera, Chironomidae). Een taxonomische- en oekologische studie Medeklinker 2: 59 pp. + bijl.
 215. Klink, A.G., Moller-Pillot, H.K.M., 1982 Onderzoek aan de makro-evertebraten in de grote Nederlandse rivieren Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 3: 1-57
 216. Klink, A.G., 1982 Description of Mochlonyx triangularis n.sp. and a key to the larvae, pupae and imagines of the palaearctic species of Mochlonyx Loew (Diptera: Chaoboridae) Ent. Ber. 42: 150-155
 217. Klink, A.G., 1982 Rheopelopia ornata (Meigen): Description of the metamorphosis and ecology of a river inhabiting Tanypodinae larva, new to the Dutch fauna (Diptera: Chironomidae) Ent. Ber. 42: 78-80
 218. Klink, A.G., 1980 Onderscheid tussen de larven van de genera Tanytarsus van der Wulp en Micropsectra Kieffer Medeklinker 1: 4 pp.
 219. Klink, A.G., 1980 De spreng van Geurts (gemeente Apeldoorn, Ugchelen). Een hydrobiologische verkenning als achtergrond voor het tevoeren beheer Hydrobiol. Adviesburo Klink Rapp. Meded. 1: 18 pp. + bijl.